İlkokullarda Yetiştirme Programı Hakkında Öğretmen ve Okul Yöneticileri Görüşleri

Ogeday İlgi

Abstract


Bu araştırma 2019-2020 eğitim - öğretim yılında ilkokul 3. Sınıfına devam eden öğrencilere yönelik İlkokullarda Yetiştirme Programını (İYEP) uygulanan okullardaki öğretmen ve okul yöneticilerinin nasıl değerlendirildiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlayan, tüm devlet ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayan, sonraki yıllarda sadece 3. Sınıflara uygulanan İYEP milli bir projedir. İYEP’le çeşitli sebeplerle Türkçe ile Matematik dersleri öğretim programındaki öğrenme alanlarında yer alan ve bu kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin eksik öğrenmelerinin giderilmesini, psikososyal alanda desteklenmesini amaçlanmaktadır. Araştırma, İYEP programını okullarında uygulayan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin nasıl değerlendirildiği konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlere, alanyazına, araştırmacılara hem kaynak oluşturacağı hem de verilen cevaplarla gerekli tedbirlerin alınmasında programı geliştirenlere yol göstereceği düşünülmektedir. Araştırmayı gerçekleştirirken nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilimi yöntemi kullanılmıştır. Olgu bilimi yönteminden görüşme tekniği tercih edilmiştir. Çalışma grubunu da nitel araştırmalarda amaçlı örneklem türünden İYEP’i uygulayan 5 sınıf öğretmeni ile 5 okul yöneticisinden oluşmaktadır. İYEP ile çevreden olumlu dönütler alındığını, programı kendi sınıf öğretmeninin yapması gerektiğini, İYEP uygulamasının 2. Sınıftan itibaren başlayabileceğini, ücretli öğretmenlerin de görev alabileceğini ile İYEP sayesinde öğrencilerin akademik başarısının arttığı yönünde sonuçlar elde edilmiştir. Öğretmen, öğrenci ve velilerin İYEP ile ilgili bilgilendirici çalışma yapılması önerilmektedir.


Keywords


İlkokullarda Yetiştirme Programı, Türkçe Öğretim Programı, Matematik Öğretim Programı, Psikososyal Destek.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Creswell, J. W. (2014). Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları araştırma deseni (Çev. Ed. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.

Engin, A. O., Özen, Ş. ve Bayoğlu, V. (2009). Öğrencilerin okul öğrenme başarılarını etkileyen bazı temel değişkenler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences, 3, 125-156.Erişim adresi:https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sobedergi/file/003/03%20(9).pdf

Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.

Johnson, B. ve Christensen, L. (2014). Educational research (quantitative, qualitative, and

mixed approaches (4th Edition), (Çev. Ed. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.

Kazu, İ.Y. (2019). Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı kişilerin eğitimleri sırasında karşılaştıkları sorunlar. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 38-47. doi: 10.14582/DUZGEF.1912.

Kırnık, D , Susam, E , Özbek, R . (2019). İYEP (İlkokullarda Yetiştirme Programı) Uygulamalarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri . Milli Eğitim Dergisi , 48 (1) ,387-415.Retrievedfrom https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/51765/674003

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018, 12 Eylül). İlkokullarda Yetiştirme Programı Uygulama e-Kılavuzu. Erişim adresi: https://tegm.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2014). Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi. Ankara: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü.

Sarıdoğan, E. (2019). İlkokullarda Yetiştirme Programının 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Stewart, C. J. & Cash, W. B. (1985). Interviewing: Principles and Practices,W.C. Brown Publishers (Dubuque, Iowa), 4th Edition.

Temel, F. (2003). Aile eğitim modeli dünya’da ve Türkiye’deki uygulamalar. Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları: Yaygınlaşma, Yönetişim ve Yapılar Toplantısı Raporu. Ankara.

Toptaş, V. Ve Karaca, T. (2018) İYEP matematik etkinlik kitabı. Ankara: Özgün Matbaacılık

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 International Journal of New Paradigm